Mô hình kết nối những hệ thống mở OSI là mô hình cơ bản về những tiến trình truyền thông, thiết lập những tiêu chuẩn kiến trúc mạng ở mức Quốc tế, là cơ sở chung nhằm những hệ thống khác nhau hoàn toàn có thể liên kết và truyền thông được với nhau. Mô hình OSI tổ chức những giao thức truyền thông thành 7 tầng, mỗi một tầng khắc phục một phần hẹp của tiến trình truyền thông, chia tiến trình truyền thông thành nhiều tầng và trong mỗi tầng hoàn toàn có thể có vô vàn giao thức khác nhau thực hiện những nhu cầu truyền thông cụ thể.

Nguyên tắc định nghĩa những tầng hệ thống mở

Mô hình OSI tuân theo những nguyên tắc phân tầng như sau:

  • Mô hình gồm N = 7 tầng. OSI là hệ thống mở, phải có khả năng kết nối với những hệ thống khác nhau, tương thích với những chuẩn OSI.

  • Quá trình xử lý những ứng dụng được thực hiện trong những hệ thống mở, trong lúc vẫn tiếp tục được những làm việc kết nối giữa những hệ thống.

  • Thiết lập kênh logic nhằm mục đích thực hiện việc trao đổi thông tin giữa những thực thể.

những giao thức trong mô hình OSI

Trong mô hình OSI có hai loại giao thức được sử dụng: giao thức hướng liên kết (Connection – Oriented) và giao thức không liên kết (Connectionless).

Giao thức hướng liên kết

Trước lúc truyền dữ liệu, những thực thể đồng tầng trong hai hệ thống cần phải thiết lập một liên kết logic. Chúng thương lượng với nhau về tập những tham số sẽ sử dụng trong giai đoạn truyền dữ liệu, cắt/hợp dữ liệu, liên kết sẽ được hủy bỏ. Thiết lập liên kết logic sẽ nâng cao độ tin cậy và an toàn trong quá trình trao đổi dữ liệu.

Giao thức không liên kết

Dữ liệu được truyền độc lập trên những tuyến khác nhau. Với những giao thức không liên kết chỉ có giai đoạn duy nhất truyền dữ liệu.

Vai trò và chức năng chủ yếu những tầng.

Vai trò và chức năng tầng ứng dụng (Application Layer)

Nhiệm vụ của tầng này là xác định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI. với nhiều giao thức ứng dụng đáp ứng những phương diện cho người sử dụng truy cập vào môi trường mạng và đáp ứng những dịch vụ phân tán. lúc những thực thể ứng dụng AE (Application Entity) được thiết lập, nó sẽ mắc phải gọi đến những phần tử dịch vụ ứng dụng ASE (Application Service Element). Mỗi thực thể ứng dụng hoàn toàn có thể gồm một hoặc nhiều những phần tử dịch vụ ứng dụng. những phần tử dịch vụ ứng dụng được phối hợp trong môi trường của thực thể ứng dụng thông qua những liên kết gọi là đối tượng liên kết đơn SAO (Single Association Object). SAO điều khiển việc truyền thông và cho phép tuần tự hóa những sự kiện truyền thông.

Vai trò và chức năng tầng trình bày (Presentation Layer)

Tầng trình bày khắc phục những vấn đề liên quan đến những cú pháp và ngữ nghĩa của thông tin được truyền. Biểu diễn thông tin người sử dụng tương ứng với thông tin làm việc của mạng và ngược lại. Thông thường biểu diễn thông tin những ứng dụng nguồn và ứng dụng đích hoàn toàn có thể khác nhau bởi những ứng dụng được vận hành trên những hệ thống hoàn toàn có thể khác nhau. Tầng trình bày phải nhận trách nhiệm chuyển đổi dữ liệu gửi đi trên mạng từ một loại biểu diễn này sang một loại biểu diễn khác. nhằm đạt được điều đó nó đáp ứng một dạng biểu diễn truyền thông chung cho phép chuyển đổi từ dạng biểu diễn cục bộ sang biểu diễn chung và ngược lại

Vai trò và chức năng tầng phiên (Session Layer)

Tầng phiên cho phép người sử dụng trên những máy khác nhau thiết lập, tiếp tục và đồng bộ phiên truyền thông giữa họ với nhau. Nói cách khác tầng phiên thiết lập “những giao dịch” giữa những thực thể đầu cuối.

Dịch vụ phiên đáp ứng một liên kết giữa 2 đầu cuối sử dụng dịch vụ phiên sao cho trao đổi dữ liệu một cách đồng bộ và lúc kết thúc thì giải phóng liên kết. Sử dụng thẻ bài (Token) nhằm thực hiện truyền dữ liệu, đồng bộ hóa và hủy bỏ liên kết trong những phương thức truyền đồng thời nhiều lần luân phiên. Thiết lập những điểm đồng bộ hóa trong hội thoại. lúc xảy ra sự cố hoàn toàn có thể khôi phục hội thoại bắt đầu tiến hành khởi động từ một điểm đồng bộ hóa đã thỏa thuận.

Vai trò và chức năng tầng vận chuyển (Transport Layer)

Là tầng cao nhất liên có liên quan đến những giao thức trao đổi dữ liệu giữa những hệ thống mở, kiểm soát việc truyền dữ liệu từ nút tới nút (End-to-End). Thủ tục trong 3 tầng dưới (vật lý, liên kết dữ liệu và mạng) chỉ phục vụ việc truyền dữ liệu giữa những tầng kề nhau trong từng hệ thống. những thực thể đồng tầng hội thoại, thương lượng với nhau trong quá trình truyền dữ liệu.

Tầng vận chuyển thực hiện việc chia những gói tin to thành những gói tin nhỏ hơn trước lúc gửi đi và đánh số những gói tin và đảm bảo chúng chuyển theo đúng thứ tự. Là tầng cuối cùng nhận trách nhiệm về mức độ an toàn trong truyền dữ liệu nên giao thức tầng vận chuyển phụ thuộc nhiều vào bản chất của tầng mạng. Tầng vận chuyển hoàn toàn có thể thực hiện việc ghép kênh (multiplex) một vài liên kết vào cùng một liên kết nối nhằm giảm giá thành.

Vai trò và chức năng tầng mạng (Network Layer)

Tầng mạng thực hiện những chức năng chọn đường đi (routing) cho những gói tin nguồn tới đích hoàn toàn có thể trong cùng một mạng hoặc khác mạng nhau. Đường hoàn toàn có thể được cố định, cũng hoàn toàn có thể được định nghĩa lúc bắt đầu tiến hành khởi động hội thoại và hoàn toàn có thể đường đi là động (Dynamic) hoàn toàn có thể thay đổi với từng gói tin tùy vào trạng thái tải tức thời của mạng. Trong mạng kiểu quảng bá (Broadcast) routing rất tối ưu nhất.

Một chức năng quan trọng khác của tầng mạng là chức năng điều khiển tắc nghẽn (Congestion Control). Nếu có quá nhiều gói tin cùng lưu chuyển trên cùng một đường thì hoàn toàn có thể xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Thực hiện chức năng giao tiếp giữa những mạng lúc những gói tin đi từ mạng này sang mạng khác nhằm tới đích.

Vai trò và chức năng tầng liên kết dữ liệu (Data Link Layer)

Chức năng chủ yếu của tầng liên kết dữ liệu là thực hiện thiết lập những liên kết, tiếp tục và hủy bỏ những liên kết dữ liệu. Kiểm soát lỗi và kiểm soát lưu lượng.

Chia thông tin thành những khung thông tin (Frame), truyền những khung tuần tự và xử lý những thông điệp xác nhận (Acknowledgement Frame) từ bên cạnh máy thu gửi về. Tháo gỡ những khung thành chuỗi bit không cấu trúc chuyển xuống tầng vật lý. Tầng 2 bên cạnh thu, tái tạo chuỗi bit thành những khung thông tin. Đường truyền vật lý hoàn toàn có thể xảy ra lỗi, nên tầng liên kết dữ liệu phải khắc phục vấn đề kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng, kiểm soát lưu lượng, ngăn không nhằm nút nguồn gây “ngập lụt” dữ liệu cho ben thu có tốc độ thấp hơn. Trong những mạng quảng bá, tầng con MAC (Medium Access Sublayer) điều khiển việc tiếp tục nhập đường truyền.

Vai trò và chức năng tầng vật lý (Physical Layer)

Tầng vật lý là tầng thấp nhất trong mô hình 7 lớp OSI. những thực thể tầng giao tiếp với nhau qua một đường truyền vật lý. Tầng vật lý xác định những chức năng, thủ tục về điện, cơ, quang nhằm kích hoạt, tiếp tục và giải phóng những kết nối vật lý giữa những hệ thống mạng. đáp ứng những cơ chế về điện, hàm, thủ tục, … nhằm thực hiện việc kết nối những phần tử của mạng thành một hệ thống bằng những phương pháp vật lý. Đảm bảo cho những yêu cầu về chuyển mạch làm việc nhằm tạo ra những đường truyền thực cho những chuỗi bit thông tin. những chuẩn trong tầng vật lý là những chuẩn xác định giao diện người sử dụng và môi trường mạng. những giao thức tầng vật lý có hai loại: truyền dị bộ (Asynchronous) và truyền đồng bộ (Synchronous).

Tóm tắt chức năng những tầng giao thức trong OSI

Tầng

Chức năng chủ yếu

Giao thức

7 – Application

Giao tiếp người và môi trường mạng

Ứng dụng

6 – Presentation

Chuyển đổi cú pháp dữ liệu nhằm đáp ứng yêu cầu truyền thông của những ứng dụng

Giao thức


thay đổi mã

5 – Session

Quản lý những cuộc liên lạc giữa những thực thể bằng phương pháp thiết lập, tiếp tục, đồng bộ hóa và hủy bỏ những phiên truyền thông giữa những ứng dụng

Giao thức phiên

4 – Transpost

Vận chuyển thông tin giữa những máy chủ (End to End). Kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu

Giao thức


Giao vận

3 – Network

Thực hiện chọn đường và đảm bảo trao đổi thông tin trong liên mạng với công nghệ chuyển mạch thích hợp.

Giao thức mạng

2 – Data Link

Tạo/tháo gỡ khung thông tin (Frames), kiểm soát luồng và kiểm soát lỗi.

Thủ tục kiểm soát

1 – Physical

Đảm bảo những yêu cầu truyền/nhận những chuỗi bit qua những phương tiện vật lý.

Giao diện DTE – DCE

Xem thêm chia sẽ của HICC qua Video này nhé!

Trên đây là quan điểm tổng quan về mô hình OSI là gì và định nghĩa cơ bản nhiệm vụ của những tầng giao thức trong mô hình OSI. Hy vọng qua nội dung bài viết này những bạn sẽ hiểu rõ hơn phần nào về mô hình OSI.

Nguồn : Hicc Tổng Hợp

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.