[HICC.VN]

Tra cứu luận án | Tra cứu luận văn | Tra cứu đề tài NCKH

chúng ta đang xem: Nhiệm vụ nghiên cứu là gì

Đề tài KH&CN cấp Nhà nước Đề tài KH&CN cấp ĐHQG Đề tài KH&CN cấp cơ sở Đề tài NCKH của người học Hội nghị – Hội thảo
Tin NCKH Thông báo Hội nghị – Hội thảo Thông báo Đề tài – Dự án Thông báo từ thienmaonline.vn Thông báo từ VNU

Xem thêm: 6/7 Là Cung Gì – Xem Cung Hoàng Đạo Sinh Ngày 6 Tháng 7

Phương pháp nghiên cứu Danh mục tạp chí do HDCDGSNN công nhận Danh mục tạp chí theo chuẩn ISI, Scopus Kinh nghiệm công bố quốc tế ISI, Scopus Danh mục đề tài
Đề tài KH&CN cấp Nhà nước Đề tài KH&CN cấp ĐHQG Đề tài KH&CN cấp cơ sở Đề tài KH&CN của người học Hợp đồng với bên cạnh ngoài

Xem thêm: Lồn Là Gì – Nghĩa Của Từ Lồn Trong Tiếng Việt

CẤU TRÚC MỘT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

A.  GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. quan niệm VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCKH)

NCKH là quá trình tìm hiểu, điều tra cẩn thận dựa trên mối quan hệ logic về thông tin nhiều lần sự kiện nhằm tìm ra thông tin mới, nâng cao hiểu biết của con người về những sự vật, hiện tượng.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

Xem xét tổng hợp kiến thức về sự vật, hiện tượng; Điều tra về một sự vật, hiện tượng đang diễn ra; mang đến phương pháp cho những vấn đề đang tồn tại; Khám phá và phân tích những vấn đề mới; Tìm ra những cách tiếp cận mới; Giải thích sự vật, hiện tượng mới; Tạo ra kiến thức mới; Dự báo về những vấn đề hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai; Tổng hợp tất cả những điều trên.

 

B.   GIỚI THIỆU CẤU TRÚC BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Cấu trúc bài nghiên cứu chung:

Tên đề tài Tóm tắt Nội dung (hoàn toàn có thể theo kết cấu 3 chương hoặc 5 chương) Tài liệu tìm hiểu thêm Phụ lục

2.  KẾT CẤU 3 CHƯƠNG VÀ 5 CHƯƠNG TRONG PHẦN NỘI DUNG:

Giới thiệu và so sánh tổng quát 2 kiểu kết cấu:

Kết cấu 3 chương

Kết cấu 5 chương

·   Lời nói đầu

·   C1: Cơ sở lí luận về vấn đề nghiên cứu

·   C2: Phân tích thực trạng của vấn đề được nghiên cứu

·   C3: Nêu quan điểm, phương hướng, đề xuất phương pháp…

·   Kết luận

·   C1: Giới thiệu vấn đề nghiên cứu (Khái quát nội dung nghiên cứu, thực trạng vấn đề)

·   C2: Tổng quan tình hình nghiên cứu (những kết quả nghiên cứu đã đạt được, mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm đã được đưa vào sử dụng)

·   C3: Phương pháp nghiên cứu (thu thập số liệu, xây dựng mô hình…)

·   C4: Báo cáo kết quả; nhận xét đánh giá

·   C5: Kết luận, khuyến nghị, định hướng nghiên cứu trong tương lai

Nhận xét:  Tùy vào mục tiêu nghiên cứu mà người viết lựa chọn bố cục kết cấu tương thích. hoàn toàn có thể thay đổi bố cục bài nghiên cứu, nhưng phải có những nội dung cần thiết cực kì sau:

• Mở đầu: Tính cấp thiết của đề tài; Tổng quan nghiên cứu; Mục tiêu nghiên cứu; Đối tượng, phạm vi nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu.
• Nội dung: Cơ sở lý luận; Thực trạng và phương pháp của vấn đề; Kết quả nghiên cứu; Đề xuất phương pháp, khuyến nghị.

C. XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU cụ thể

1. CÁCH VIẾT những NỘI DUNG CHÍNH TRONG KẾT CẤU ĐỀ TÀI 3 CHƯƠNG

TÊN ĐỀ TÀI
A. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
– Câu hỏi: Vì sao lại nghiên cứu đề tài đó?
+ Lí do khách quan: Ý nghĩa trên lý luận và thực tiễn chung
+ Lí do chủ quan: Thực trạng vị trí tác giả nghiên cứu, nhu cầu, trách nhiệm, sự hứng thú của người nghiên cứu đối với vấn đề
– những nghiên cứu đã được thực hiện trước đó từ đó nêu ra điểm mới của đề tài, vấn đề mà nhóm lựa chọn.
• Trọng số trong bài nghiên cứu: Luận giải rõ ràng tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu: 10%

2. Tổng quan nghiên cứu
Tóm tắt, nhận xét những công trình có liên quan (trong và ngoài nước) trong mối tương quan với đề tài đang nghiên cứu:

• Những hướng nghiên cứu chính về vấn đề của đề tài đã được thực hiện
• Những trường phái lý thuyết đã được sử dụng nhằm nghiên cứu vấn đề này
• Những phương pháp nghiên cứu đã được đưa vào sử dụng
• Những kết quả nghiên cứu chính
• Hạn chế của những nghiên cứu trước – những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

3. Mục tiêu nghiên cứu
– Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể: Trả lời câu hỏi “chúng ta suy nghĩ làm được gì lúc thực hiện đề tài?”
• Trọng số:

+ Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, bám sát tên đề tài: 10%

+ Sự tương thích giữa tên đề tài, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và nội dung công trình: 5%

4. Đối tượng nghiên cứu
– Là vấn đề được đặt ra nghiên cứu.
• Lưu ý: phân biệt đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu:
+ Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu chiếc gì? – Những hiện tượng thuộc phạm vi NC
+ Khách thể nghiên cứu: Nghiên cứu ai? – Cá nhân/ nhóm xã hội chứa đựng vấn đề NC

5. Phạm vi nghiên cứu
– Không gian, thời gian, lĩnh vực thực hiện nghiên cứu.
• Lưu ý: tránh trường hợp đề tài thực hiện trên phạm vi quá rộng hoặc quá hẹp.

6. Phương pháp nghiên cứu
– Trình bày những PPNC được sử dụng (Chỉ rõ PP chủ đạo, PP bổ trợ)
+ Phương pháp thu thập thông tin: tìm hiểu vấn đề, lập bảng hỏi, đọc tài liệu,…
+ Phương pháp xử lí thông tin: định lượng, định tính, …
• Trọng số: Phần này thường được quan tâm vì là hướng đi chính của đề tài.
+ PPNC khoa học, hợp lí, đáng tin cậy, tương thích đề tài: 5%
+ Sự tương thích giữa tên đề tài, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và nội dung công trình: 5%

7. Cấu trúc đề tài:   Trình bày vắn tắt những chương của đề tài (hoàn toàn có thể không trình bày)

Công trình nghiên cứu gồm …. trang, … bảng, …. hình và …. biểu đồ cùng …… phụ lục. Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng và biểu đồ, danh mục tài liệu tìm hiểu thêm và phụ lục, đề tài được kết cấu thành 3 mục như sau:
Chương 1:

Chương 2:

Chương 3:

B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Chương 1: Cơ sở lý luận

– quan niệm: Nêu định nghĩa, ý nghĩa của những quan niệm có liên quan đến vấn đề NC
– Vị trí, vai trò, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu
• Lỗi thường gặp: SV viết y nguyên những lý thuyết, quan niệm… trong giáo trình, tài liệu mà không có sự điều chỉnh tương thích với đề tài và sử dụng lời văn của mình
• Trọng số: Phần Lý luận có logic, tương thích với tên đề tài đã chọn: 10%

Chương 2: Thực trạng, nguyên nhân của vấn đề nghiên cứu
– Phân tích mô hình, đánh giá số liệu: Bao gồm mẫu nghiên cứu, phương pháp thu thập, tính chất, dữ liệu, phần mềm sử dụng, đối chiếu cơ sở lý thuyết
• Trọng số: Số liệu minh chứng có cơ sở khoa học và đảm bảo tính cập nhật: 5%
– Giải thích: nêu ra nguyên nhân của vấn đề
• Trọng số: Nội dung phần thực trạng có gắn kết với phần lý luận, mô tả rõ thực trạng của vấn đề nghiên cứu, những đánh giá thực trạng bao quát và có tính khoa học: 10%

Chương 3: phương pháp
– Dự báo tình hình
– Đề xuất phương pháp khắc phục vấn đề
• Trọng số:
+ Kết quả của đề tài thể hiện rõ tính sáng tạo và có đóng góp mới của tác giả: 10%
+ Khả năng ứng dụng của kết quả nghiên cứu: 10% (những đề tài đạt giải thường được đánh giá cao ở tính ứng dụng)

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
– Tóm tắt nội dung, tổng hợp những kết quả nghiên cứu
– Biện pháp vận hành đưa vào sử dụng vào thực tiễn

2. Đề nghị
– Đề nghị ứng dụng trong thực tiễn và đề nghị với tổ chức, cơ quan, cá nhân riêng.
– Khuyến nghị, đề xuất hướng phát triển đề tài, nêu rõ vấn đề nào đã được khắc phục, chưa được khắc phục, vấn đề mới nảy sinh cần được NC

D. TÀI LIỆU tìm hiểu thêm
– Nguồn tài liệu mà nhóm có sử dụng, bao gồm tất cả những tác giả và những công trình có liên quan đã được trích dẫn trong đề tài.
– Sắp xếp tài liệu tìm hiểu thêm tiếng Việt riêng, tiếng nước ngoài riêng;
– Yêu cầu trong Giải thưởng SVNCKH: trích dẫn theo quy định của Tạp chí Phát triển KH&CN.

E. PHỤ LỤC
– Lưu trữ thông tin và liệt kê những bảng số liệu liên quan, phiếu điều tra, bảng điều tra (Nếu thực hiện phiếu điều tra, bảng điều tra phải được trình bày trong phụ lục theo đúng hình thức đã được sử dụng, không nên kết cấu nhiều lần hiệu đính lại).
– Vị trí của phụ lục hoàn toàn có thể ở đầu hoặc cuối công trình nghiên cứu.

 

2. CÁCH VIẾT những NỘI DUNG CHÍNH TRONG ĐỀ CƯƠNG KẾT CẤU ĐỀ TÀI 5 CHƯƠNG:

 

TÊN ĐỀ TÀI
TÓM TẮTCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
– Vấn đề được nghiên cứu là gì?
– Đối tượng, phạm vi nghiên cứu; sơ lược lịch sử nghiên cứu
– Vị trí, vai trò, vai trò của vấn đề được nghiên cứu (Lí do nghiên cứu)

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1. Cơ sở lý luận: những quan niệm, định nghĩa, kiến thức nền tảng về vấn đề được nghiên cứu
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu: Khái quát những kết quả nghiên cứu đã đạt được
– Mô hình lí thuyết của những nhà khoa học trên thế giới
– Mô hình thực nghiệm đã được đưa vào sử dụng (trên thế giới và Việt Nam)
3. Phát triển giả thuyết nghiên cứu (hoàn toàn có thể chuyển xuống chương 3)

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
– Mô tả chúng ta đã nghiên cứu ra làm sao, trình bày những phương pháp nghiên cứu
– Bối cảnh nghiên cứu
– Tổng thể nghiên cứu và chọn mẫu
– Phương pháp thu thập số liệu (báo cáo, tìm hiểu vấn đề, bảng hỏi, phỏng vấn…)
– Phương pháp xử lí thông tin
– Xây dựng mô hình (dựa trên phân tích Kinh tế lượng, nhiều lần dựa trên việc phân tích case study,…)

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ
– Báo cáo kết quả: sau lúc phân tích, xử lí dữ liệu thu được kết quả gì? (hoàn toàn có thể được trình bày bằng những bảng biểu, số liệu, …)
– Đánh giá, nhận xét: Kết quả có tương thích với giả thuyết, dự kiến không? Giải thích vì sao lại có kết quả như vậy, …

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:
– Đưa ra tóm tắt tổng hợp nội dung và kết quả nghiên cứu
2. Khuyến nghị:
– Đề xuất biện pháp đưa vào sử dụng
– Nghiên cứu đã khắc phục vấn đề gì, chưa khắc phục vấn đề gì (hoặc có vấn đề mới nào nảy sinh)? Từ đó đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

TÀI LIỆU tìm hiểu thêm

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

một vài website hỗ trợ việc tìm tài liệu tìm hiểu thêm:

www.sciencedirect.com
www.ssrn.com

Trích Nguồn : http://yrc-ftu.com

luôn mục: Hỏi Đáp

Nguồn : Tổng hợp

[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.