Tag: Download ExifTool

ExifTool 11.93 free download

ExifTool 11.93

ExifTool 11.93 – Đọc, viết , chỉnh sửa thông tin các loại tệp bằng dòng lệnh ExifTool 11.93 là một thư viện Perl độc lập với ứng dụng dòng lệnh để đọc , viết , …