Tag: phần mềm đọc file CAD

DraftSight 2020 sp0 – Đọc file CAD và thiết kế bản vẽ DWG và DXF

DraftSight 2020 sp0

DraftSight 2020 sp0 – Đọc file CAD và thiết kế bản vẽ DWG và DXF DraftSight 2020 sp0 là ứng dụng để dọc file CAD đồng thời cho phép thiết kế , xem , quản …