Tag: Trình duyệt cơ sở dữ liệu truy vấn SQL

Download RazorSQL for Mac 9.0.9

RazorSQL for Mac 9.0.9

Download RazorSQL for Mac 9.0.9| Trình duyệt CSDL,truy vấn, soạn thảo SQL và quản trị CSDL. RazorSQL for Mac 9.0.9 đã được thử nghiệm trên 30 cơ sở dữ liệu qua JDBC , ODBC đồng …